.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, September 17, 2017

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 4 of 5


DO

Tahap ini dimulakan dengan berkongsi kaedah pembinaan Business Model Unit Bisnes melalui modul Business Model Canvas. Melalui modul ini, pemimpin dan anggota kerja Unit Bisnes mampu mengenalpasti dan merangka tentang Produk/Perkhidmatan, Pelanggan, Nilai Yang Dicadangkan (Value Proposition) menerusi Produk/Perkhidmatan dan Kaedah pembinaan Nilai Yang Dicadangkan dengan jelas dan mengetahui kaedah perlaksanaan kesemua perkara dengan cara yang praktikal dan berterusan.

Bagi memastikan perancangan dan perlaksanaan Business Model Unit Bisnes ini benar-benar berkesan, beberapa siri konsultansi Business Model akan dilaksanakan. Kekerapan konsultansi ini bergantung kepada keperluan sesuatu Unit Bisnes tersebut.

Disedari bahawa bagi melaksana apa yang telah dirancang di dalam Business Model Unit Bisnes itu, sikap dan kerjasama antara anggota kerja Unit Bisnes itu sangat penting bagi menjayakan usaha ini. Disedari juga bahawa satu siri tindakan khusus perlu dilaksanakan.

Usaha mempertingkatkan sikap dan kerjasama anggota kerja ini terbahagi kepada tiga bahagian utama seperti berikut;

1) Bagi menangani isu mindset - Intervensi Better.Brighter
2) Bagi menangani isu tabiat - Intervensi 7 Habits of Highly Effective People
3) Bagi menangani isu komunikasi - Intervensi Let’s Talk

Pemimpin Unit Bisnes boleh memilih untuk melaksana sebahagian atau seluruh intervensi yang dinyatakan di atas sesuai dengan cabaran yang dihadapi oleh anggota kerja Unit Bisnes.

Kesemua matlamat dan inisiatif yang dirancang dalam melaksana ketiga-tiga intervensi isu sikap dan kerjasama ini adalah berpandukan kepada matlamat dan inisiatif yang wujud dalam perancangan Business Model Unit Bisnes. Ini dibuat bagi memastikan penjajaran (alignment) perlaksanaan IPO secara keseluruhannya.

Sebelum memulakan Intervensi isu sikap dan kerjasama ini, satu perbincangan dengan pemimpin Unit Bisnes dibuat bagi mengenalpasti perkara-perkara berikut;

1) Kekuatan dan Kelemahan tentang Sikap dan Kerjasama. 
2) Risiko atau ancaman akibat Kekuatan dan Kelemahan tentang Sikap & Kerjasama.
3) Matlamat Unit Bisnes atau Key Performance Indicator (KPI) yang mahu dicapai (Dari BMC)

Berdasarkan kepada maklumat ini, pemimpin Unit Bisnes perlu memilih untuk melaksana sebahagian atau keseluruhan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk dengan nasihat daripada konsultan IPO.

Segala maklumat ini dipaparkan di dalam alat SWOT seperti di bawah bagi memetakan apa yang dibincangkan.Berdasarkan daripada maklumat ini, satu konsultansi mengenai perancangan perlaksanaan sebahagian atau keseluruhan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk bagi menangani cabaran isu sikap dan kerjasama.

Dua borang khusus Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk bagi mencapai matlamat individu (Borang Perbualan Prestasi) dan matlamat berpasukan (Borang 5W + 1 H) digunakan. Ianya ialah seperti berikut;.


Borang Perbualan Prestasi: Landasan Perancangan dan Perlaksanaan Matlamat atau KPI Peribadi


Borang 5W + 1H: Landasan Perancangan dan Perlaksanaan Matlamat atau KPI Kumpulan


Ketiga-tiga Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini menggunakan dua borang yang sama ini agar tidak berlaku kecelaruan semasa melaksanakan matlamat/KPI individu dan berpasukan bilamana para anggota kerja telah melalui dua atau tiga intervensi ini.

Dalam sessi konsultansi ini juga, pemimpin Unit Bisnes akan ditunjukkan bagaimana Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini bertepatan dengan kaedah 70 : 20 : 10 (70% sumber difokuskan untuk melaksana idea dalam seminar terhadap tugas, 20% sumber difokuskan untuk melaksanakan ‘coaching’ terhadap pengamalan ilmu dalam seminar terhadap tugas dan 10% sumber difokuskan untuk mendapatkan ilmu dalam seminar) dan konsep memimpin FED (Future + Engage + Deliver).

Persetujuan dan komitmen pemimpin Unit Bisnes tersebut sangat diperlukan bagi memastikan segala susulan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini terlaksana bagi mencapai matlamat Unit Bisnes. Pengalaman menunjukkan bahawa kegagalan pemimpin Unit Bisnes memberi komitmen terhadap usaha ini bakal menyaksikan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini menemui kegagalan.

Berikutnya, berbekalkan dari idea-idea Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk yang dihadiri, para anggota kerja diminta untuk melaksana matlamat atau KPI peribadi dan matlamat atau KPI berpasukan berdasarkan Borang Perbualan Prestasi dan Borang 5W + 1H di atas.

Semestinya usaha ini perlu sejajar dengan perancangan Business Model Unit Bisnes yang telah dirangka sebelum ini dan juga ini memang termasuk dalam kerja hakiki mereka dan bukan satu usaha tambahan kepada kerja hakiki mereka.

Maklumat dari kedua-dua borang ini pula semestinya direkodkan ke dalam ‘Sistem People Matter’ iaitu sistem online yang digunapakai oleh anggota kerja TNB bagi merekod Pembangunan Kompetensi, KPI dan inisiatif bagi mencapai KPI peribadi mahupun berpasukan.
Pemimpin Unit Bisnes perlu memantau perlaksanaan setiap matlamat/KPI peribadi dan berpasukan ini secara berkala dengan menggunapakai idea-idea dalam Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk yang telah dihadiri serta melihat usaha memimpin ini dari kacamata 70:20:10 dan FED.

Perkara yang dinyatakan di atas boleh dirumuskan seperti rajah di bawah;
(Bersambung pada Bah 5)

No comments:

Post a Comment